Logga in

Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MFK Hudik

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Modellflygklubben i Hudiksvall, nedan kallad MFK Hudik.

§ 2 Föreningens ändamål

MFK Hudik har till uppgift att arbeta för modellflygsporten med syftet att samla intresserade till stimulerande och trevlig fritidssysselsättning i kamratlig anda.

Klubbens allmänna målsättning är att:

 • Skapa förutsättning för modellflyget i Hudiksvall
 • Arbeta för ökade kunskaper om modellflyget och om den säkerhet som alltid måste finnas med
 • Uppmuntra medlemmarna till ökat deltagande vid träffar och tävlingar

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Hudiksvall i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, förbinder sig att följa föreningens stadgar och erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskap gäller kalenderår.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften skall vara inbetald innan sista februari.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, två övriga ledamöter, sekreterare, kassör, två revisorer samt två personer till valberedning. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet. Mandatperioden för ledamöter, sekreterare samt revisorer är ett verksamhetsår. Ordförande samt kassör väljs på två år, dock ej för samma period.

Avgår styrelemedlem före mandattidens utgång inträder ledamot i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk rapport till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår är tiden fram till två veckor innan årsmöte. Styrelsens ekonomiska rapport ska överlämnas till föreningens revisorer senast en vecka innan årsmöte.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast på årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/12 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinareie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets sekreterare
 6. Val av två justeringsmän för mötesprotokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens ekonomiska rapport för det senaste verksamhetsåret
 9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Val av ordföranden
 12. Val av kassör
 13. Val av sekreterare
 14. Val av två styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet eller genom ombud med skriftlig fullmakt.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot gällande säkerhetsregler eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst sju dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar delas lika mellan de personer som är medlemmar i föreningen då slutgiltigt beslut om upplösning fattades. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.