MFK HUDIK
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Stadgar


 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MFK Hudik.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Modellflygklubben i Hudiksvall, nedan kallad MFK Hudik.

§ 2 Föreningens ändamål

MFK Hudik har till uppgift att arbeta för modellflygsporten med syftet att samla

intresserade till stimulerande och trevlig fritidssysselsättning i kamratlig anda.

Klubbens allmänna målsättning är att:

·

 

Skapa förutsättning för modellflyget i Hudiksvall

·

 

Arbeta för ökade kunskaper om modellflyget och om den säkerhet som alltid

måste finnas med

·

 

Uppmuntra medlemmarna till ökat deltagande vid träffar och tävlingar

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Hudiksvall i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, förbinder sig att

följa föreningens stadgar och erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskap

gäller kalenderår.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Avgiften skall

vara inbetald innan sista februari.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, två övriga ledamöter, sekreterare, kassör, två revisorer

samt två personer till valberedning. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid

årsmötet. Mandatperioden för ledamöter, sekreterare samt revisorer är ett

verksamhetsår. Ordförande samt kassör väljs på två år, dock ej för samma period.

Avgår styrelemedlem före mandattidens utgång inträder ledamot i dennes ställe för tiden

t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess

angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i

dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens

ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk rapport till

årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden

finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med

enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår är tiden fram till två veckor innan årsmöte.

Styrelsens ekonomiska rapport ska överlämnas till föreningens revisorer senast en vecka

innan årsmöte.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

Revisorerna ska senast på årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den

31/12 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla

medlemmar senast 14 dagar före ordinareie årsmöte och senast 7 dagar före extra

årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötets ordförande

5. Val av mötets sekreterare

6. Val av två justeringsmän för mötesprotokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8. Styrelsens ekonomiska rapport för det senaste verksamhetsåret.

9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.Val av ordföranden

12.Val av kassör

13.Val av sekreterare

14.Val av två styrelseledamöter

15.Val av revisorer

16.Val av valberedning

17. Fastställande av medlemsavgifter.

18.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får

inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när

minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till

styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet

ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning

(votering). Omröstning sker öppet. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver

annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden

biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för

vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på

mötet eller genom ombud med skriftlig fullmakt.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna

röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att

betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot

gällande säkerhetsregler eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som

föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän

medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst

sju dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den

berörde inom sju dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna

röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar delas lika mellan de personer

som är medlemmar i föreningen då slutgiltigt beslut om upplösning fattades.

- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska

därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

 

     Maj 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

 Nyheter

  • Flygtider
Inom kort kommer det ...
(2020-01-07)

  • Flygfältet
Nu händer det grejor!...
(2017-05-12)

  • Arbetsdag
Den 3/6 kl 9:00 har v...
(2017-05-12)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen